DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ ĐĂNG KÝ HĐĐT NHƯNG CHƯA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN VÀ KHAI THUẾ GTGT VỚI DOANH THU BẰNG 0

Thứ tư - 08/02/2023 05:03 2.572 0
HDDT
HDDT
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ ĐĂNG KÝ HĐĐT NHƯNG CHƯA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN VÀ KHAI THUẾ GTGT VỚI DOANH THU BẰNG 0
STT MST TÊN DOANH NGHIỆP
1 4100966210 CôNG TY Cổ PHầN PHươNG MAI BAY
2 4101391477 CôNG TY TNHH BAN MAI
3 4101415826 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thanh Linh Quy Nhơn
4 4101520820 CôNG TY TNHH L™AMOUR GHềNH RáNG
5 4101612599 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HằNG DUY
6 4101618336 CôNG TY TNHH LONG HILL HOTEL QUY NHơN
7 4101192030 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tổng Hợp Vạn Phát
8 4101402697 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bách Khang
9 4101440766 Công Ty TNHH Rạng Đông Quy Nhơn
10 4101457671 CôNG TY TNHH BU DA áNH DươNG
11 4101525681 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ALLIA
12 4101528675 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TRọNG PHúC
13 4101529460 CôNG TY TNHH ở SINH THáI BãI BàNG
14 4101551628 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI BP
15 4101568325 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư PHáT TRIểN DU LịCH TC QUY NHơN
16 4101574625 CôNG TY TNHH ĐầU Tư NAM THàNH XUâN HIếU
17 4101599482 CôNG TY TNHH ở SINH THáI BãI BàNG Bé
18 4101610182 CôNG TY Cổ PHầN KHU NGHỉ DưỡNG EMERALD BAY
19 4101610778 CôNG TY TNHH EAST MINERALS BìNH ĐịNH
20 4101612863 CôNG TY TNHH BệNH VIệN HồNG ĐứC BìNH ĐịNH
21 4101614356 CôNG TY TNHH THIêN HảI XANH
22 4101614395 CôNG TY TNHH THIêN SANH HảI
23 4101616272 CôNG TY TNHH VINSTAR - SAO VIệT
24 4101618248 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Hạ TầNG Đô THị NHậT MINH
25 0303883266-050 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH JOLLIBEE Việt Nam - JOLLIBEE Quy Nhơn 2
26 0312255966-001 CôNG TY TNHH ARTWELL TAPIOCA VIệT NAM - CHI NHáNH QUY NHơN
27 4101517296 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ GIA PHùNG
28 4101539162 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VUI CHơI GIảI TRí TINI DREAM QUY NHơN
29 4101550536 CôNG TY TNHH DU LịCH MũI RồNG
30 4101590673 CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THạCH ANH VIệT
31 4101608169 CôNG TY Cổ PHầN PHONG MINH TIêN
32 4100967260 CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH HOàNG ANH - ĐấT XANH QUY NHơN
33 4101597527 CôNG TY TNHH TOàN XUâN HIếU
34 4101605753 CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU Đô THị LONG VâN 4
35 4101609370 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DU LịCH THANH LINH
36 4101619040 CôNG TY CP ĐạI DươNG XANH BEACH RESORT
37 4100936992 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU TâN TIếN ĐạT
38 4101577922 CôNG TY TNHH TM DV LA REVERIE
39 4101605224 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư, KHO VậN Và THươNG MạI NHơN TâN
40 4101619523 CôNG TY Cổ PHầN IMX
41 4101621473  CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí GRAMMY QN CLUB 
42 4101414741  Công Ty Cổ Phần Kho Vận Nhơn Tân 
43 4100577172 CôNG TY Cổ PHầN AN TRườNG AN
44 316673812 CôNG TY TNHH J.S TRADING
45 4100522776 Công ty TNHH Trung Trí
46 4101442932 CôNG TY TNHH QUốC NHậT BìNH ĐịNH
47 4101513894 CôNG TY TNHH GIA GIA PHáT
48 4101570469 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NHâN HOàNG PHáT
49 4101615208 CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì HOàNG LONG PHáT
50 4101615624 CôNG TY TNHH NGUYêN LIệU GIấY HOàI âN
51 0302540273-011 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG TạI BìNH ĐịNH
52 4100727526 CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và THươNG MạI BìNH ĐịNH
53 4101228833 CôNG TY TNHH SINH THàNH QUY NHơN
54 4101594050 CôNG TY Cổ PHầN VBS BìNH ĐịNH
55 4101600875 CôNG TY Cổ PHầN GANG THéP LONG SơN PHù Mỹ
56 4101612729 CôNG TY TNHH Đá GRANITE TổNG MIềN TRUNG
57 4101400883 CôNG TY TNHH CHế BIếN ZIRCON ĐạI DươNG VIệT NAM
58 4101474941 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐứC HUY
59 4101482452 CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH QUY NHơN PALACE
60 4101548262 CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN LâM SảN KIM THàNH LậP
61 4101566977 CôNG TY TNHH NăNG LượNG XANH Hà TIêN
62 4101601903 CôNG TY TNHH ĐầU Tư AN VIệT PHáT
63 4100703959 CôNG TY CP SảN XUấT THươNG MạI Và ĐầU Tư NAM MINH
64 4101551748 CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH TRườNG THàNH ISLAND
65 4101592007 CôNG TY Cổ PHầN HD NHơN HộI
66 4101605390 CôNG TY TNHH SảN XUấT NộI THấT SâN VườN NGâN Hà
67 4101591194 CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP G-ONE VIệT NAM
68 4101600466 CôNG TY TNHH QUY NHơN SEA
69 4101603019 CôNG TY TNHH IN & BAO Bì ECO NHơN HộI
70 4101571127 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CấP NướC SENCO QUY NHơN
71 4101491739 CôNG TY TNHH RCV
72 4101550543 CôNG TY TNHH GOLD
73 4101606323 CôNG TY TNHH KURZ VIệT NAM
74 4101622886  CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP THIêN âN 
75 4101623022  CôNG TY TNHH MIềN TRUNG LOGS 
76 4100258747-020 KHáCH SạN HảI âU BIêN CươNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG 47.
77 4100259109 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG HUD405 - BìNH ĐịNH
78 4100266025 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG - Kỹ THUậT NGầM BìNH MINH
79 4101250564 CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN LONG VâN
80 4101443823 Công Ty Cổ Phần Phúc Lộc Bình Định
81 4101513848 CôNG TY Cổ PHầN THANH YếN BìNH ĐịNH
82 4101589893 CôNG TY Cổ PHầN ECENTRE BìNH ĐịNH
83 4101598672 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Bờ BIểN VàNG
84 4100599539-004 Xí NGHIệP XâY LắP HùNG VươNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ ĐIệN Và XâY LắP HùNG VươNG
85 4101586807 CôNG TY TNHH MTV THứC ăN CHăN NUôI CON HEO VàNG
86 4101601124 CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TIếN PHáT
87 4100669715 CôNG TY CP NăNG LượNG SàI GòN - BìNH ĐịNH
88 4101569047 Công ty POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD
89 0109468773-002 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN HAPPYLAND TạI MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN
90 4101252787 Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hưng Thịnh Quy Nhơn
91 4101427606 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHú Mỹ - QUY NHơN
92 4101447151 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN THàNH CHâU
93 4101476498 CôNG TY Cổ PHầN THị NạI ECO BAY
94 4101486714 CôNG TY Cổ PHầN Bà HỏA MOUNTAIN
95 4101488359 CôNG TY TNHH ĐầU Tư ĐôNG BàN THàNH
96 4101490005 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN AN THàNH
97 4101495589 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN BôNG HồNG
98 4101551755 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HBC SàI GòN BìNH ĐịNH
99 4101566790 CôNG TY Cổ PHầN BCG KHU CôNG NGHIệP CáT TRINH
100 4101576830 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN NHơN BìNH LAND
101 4101576848 CôNG TY Cổ PHầN KHU DU LịCH Và KHáCH SạN NHơN HộI
102 4101576855 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN BIDICI
103 4101581855 CôNG TY Cổ PHầN KHU DU LịCH Và KHáCH SạN BìNH MINH
104 4101583940 CôNG TY Cổ PHầN GEM CAPITAL
105 4101586081 CôNG TY Cổ PHầN TASMANIA BìNH ĐịNH
106 4101586155 CôNG TY TNHH GLORY DEVELOPMENT
107 4101588730 CôNG TY TNHH PHú GIA RIVERSIDE
108 4101591437 CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Đô THị BĐ
109 4101597647 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TâN PHướC
110 4101599027 CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP KAMADO
111 4101601332 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TâN ĐạI THàNH
112 4101601999 CôNG TY TNHH LạC VIệT QUY NHơN
113 4101602907 CôNG TY TNHH PHú GIA SEAGATE
114 4101603918 CôNG TY TNHH ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN LONG VâN
115 4101605249 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHU Đô THị LONG VâN 3
116 4101606612 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Đô THị SGB
117 4101609645 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Đô THị A - N BìNH ĐịNH
118 4101613264 CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN LICOGI13 THUậN PHướC
119 4101617068 CôNG TY Cổ PHầN DTP LAND
120 4101619315 CôNG TY TNHH ĐầU Tư ĐịA ốC THàNH PHố - QUY NHơN
121 4101619883 CôNG TY TNHH ĐầU Tư TâN HưNG PHáT
122 4100742901 CôNG TY TNHH NGUYễN NGA LâU
123 4101444827 CôNG TY TNHH Gỗ THàNH PHúC
124 4101576326 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC TTCL
125 4100267251 Công Ty TNHH Hòa Bình
126 4101291553 Công Ty TNHH Khoáng Sản Việt Lâm
127 4101441833 CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN PHú HòA
128 4101496286 CôNG TY TNHH DOANH NGHIệP Xã HộI AN LươNG
129 4101617903 CôNG TY TNHH Mê KôNG E&C
130 4100301199 CôNG TY TNHH BAO Bì LạC VIệT
131 4101550014 CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI CáT HIệP 2
132 4101520362 CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN NướC LươNG
133 4101534774 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG AN VIệT PHáT TâY SơN
134 4101566335 CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN VĩNH SơN 4
135 4101538634 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI BìNH VươNG
136 4101539645 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG Đô THị TRườNG THịNH HN
137 4101553128 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN KHU CôNG NGHIệP QUIHUB
138 4101589685 CôNG TY TNHH ĐầU Tư NAM VIệT HưNG - BìNH ĐịNH
139 4101622928  CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP CHâU SơN 
140 4101621000  CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHANG TâM BìNH ĐịNH 
141 4101564909 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH SEE BREEZE
142 4101608585 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ GREEN PEARL
143 4101012376 CôNG TY Cổ PHầN QUý NHâN
144 4101447539 CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP HOàNG AN
145 4101484883 CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH THôNG MINH QUY NHơN
146 4101492267 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ PHầN MềM TIVATEX
147 4101540471 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MIYABI LEGEND
148 4101552149 CôNG TY TNHH BEGO TRAVEL
149 4101558408 CôNG TY Cổ PHầN KIểM ĐịNH XE ô Tô CườNG THIệN
150 4101563133 CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐặC BIệT áNH PHượNG
151 4101564835 CôNG TY TNHH DU LịCH HảI VâN BìNH ĐịNH
152 4101575234 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN VậN TảI M&H
153 4101576894 CôNG TY TNHH AEROBIC THIếU NHI NGọC PHươNG
154 4101616427 CôNG TY TNHH Lá Đỏ TRAVEL
155 4101618015 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC (IALC-BìNH ĐịNH)
156 0101344790-019 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI TỉNH BìNH ĐịNH
157 4100697021 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN LA'S TRAVEL
158 4101442890 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại An Khánh
159 4101448162 CôNG TY TNHH A T L A N T E A K VIệT NAM
160 4101460917 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THàNH TRUNG
161 4101461004 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ HUYềN TRANG
162 4101530850 CôNG TY TNHH DU LịCH TRAKET
163 4101574463 CôNG TY TNHH DịCH Vụ TâN KHOA
164 4101610792 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Xứ NẫU
165 4101618294 CôNG TY TNHH KHO VậN NAM KHANG
166 4401015561-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại An Thiên Phúc
167 2802886629 CôNG TY TNHH DVTM MINH LâM
168 4100614184 CôNG TY TNHH QUANG THUậN
169 4100931909 CôNG TY TNHH CHế BIếN NôNG LâM SảN TIếN PHáT
170 4101388629 Công Ty TNHH Thương Mại Tân Tiến Vinh
171 4101391678 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ NôNG NGHIệP SONG THủY
172 4101460868 CôNG TY TNHH TổNG HợP TIếN PHáT BìNH ĐịNH
173 4101512812 CôNG TY TNHH HI & KIM
174 4101515965 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QN TECH
175 4101599718 CôNG TY TNHH THươNG MạI DượC PHẩM HOàNG MINH
176 4101602294 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU LONG NHậT
177 4101611612 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TựU DươNG
178 4101613465 CôNG TY TNHH STAR KIDS
179 4101474282 CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG TổNG HợP THANH NIêN
180 4101524769 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP PHươNG THY
181 4101546628 CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP AN CHâU
182 4101588681 CôNG TY TNHH PCCC AN TOàN
183 4101602329 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NAMI
184 4101607574 CôNG TY TNHH VIệT PHáT STONE
185 4101614677 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TổNG HợP PHượNG HOàNG
186 4101425736-001 PHòNG KHáM ĐA KHOA QUốC Tế THU PHúC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI QUY NHơN
187 4101500126 CôNG TY TNHH MTV CUNG ứNG Và XUấT NHậP KHẩU LAO ĐộNG BìNH ĐịNH
188 4101587180 CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP PHúC THIêN âN
189 4101587783 DOANH NGHIệP Tư NHâN INTERNET WIN WIN
190 4101590578 CôNG TY TNHH QUY NHơN SMILE TOURIST
191 4101591860 CôNG TY TNHH STOREIT.VN
192 4101607246 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIáO DụC Và THươNG MạI XUâN AN
193 4101609518 CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH THể THAO BIểN QUY NHơN
194 4101612976 CôNG TY TNHH HT DENTAL
195 4101613585 CôNG TY TNHH ĐàO TạO HOàNG UYêN
196 4101616515 CôNG TY TNHH DU LịCH HAPIHA
197 4101616586 CôNG TY TNHH NHA KHOA PHú TàI
198 4101616931 CôNG TY TNHH PHầN MềM TIếN DũNG
199 4101617910 CôNG TY TNHH CHECK IN QUY NHơN TOURIST
200 4101618600 CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIáO DụC MINH ĐứC
201 4101619033 CôNG TY Cổ PHầN CENTRAL BEAUTY & SPA VIệT NAM
202 4101619717 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC VIệT á
203 4101620180 CôNG TY TNHH NHA KHOA THẩM Mỹ QUốC Tế DALA
204 4101465520 CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VENTOSA
205 4101466531 Công Ty TNHH Gia Minh Phương
206 4101523998 CôNG TY TNHH DU LịCH PHúC VINH PHáT
207 4101545293 CôNG TY TNHH DịCH Vụ & DU LịCH LộC PHáT
208 4101556538 CôNG TY TNHH QUốC Tế TíN PHáT QUY NHơN
209 4101605584 CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC LINH Đỗ
210 4101610584 CôNG TY TNHH IQ DENTAL & BEAUTY
211 4101617879 CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC THANH YếN BìNH ĐịNH
212 4101619361 CôNG TY Cổ PHầN TRUNG VIệT ITECH
213 4101619925 CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP CôNG NGHệ FIBONAX
214 4100695546 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Đại Nam
215 4100742316 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI MINH TâN
216 4101457946 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Mai Thi
217 4101598721 CôNG TY TNHH TổNG HợP THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG PHI
218 4101598922 CôNG TY TNHH DịCH Vụ VươNG NGâN
219 4101599186 CôNG TY TNHH QUY NHơN CENTRAL
220 4101601798 CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ TâN AN KHANG
221 4101610270 CôNG TY TNHH BìNH NGUYêN LOGISTICS
222 4101614010 CôNG TY TNHH TổNG HợP XUâN TíN
223 4400123162-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thuận Thảo Tại Thành Phố Quy Nhơn
224 0312727337-005 CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ TRườNG THàNH ĐạI NAM SECURITY “ CHI NHáNH MIềN TRUNG TâY NGUYêN
225 4101461653 CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH HưNG NGUYêN
226 4101538031 CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC Và ĐàO TạO M.K
227 4101563736 CôNG TY TNHH SUPERSHIP QUY NHơN
228 4101589815 CôNG TY TNHH TRí TUệ TRẻ BìNH ĐịNH
229 4101591652 CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH HI QUY NHơN
230 4101597615 CôNG TY Cổ PHầN KHU DU LịCH NôNG TRạI XANH
231 4101601036 CôNG TY TNHH BồI DưỡNG KIếN THứC ENGMATH
232 4101615374 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN HOàNG HưNG
233 4101615800 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HảI LONG GIANG
234 2802865932 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT PHúC HằNG
235 4100498474 CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ VIệT PHáP
236 4101482004 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ TùNG áNH
237 4101492771 CôNG TY TNHH HSP
238 4101501585 CôNG TY TNHH TUấN LIêN TIếN PHáT
239 4101519543 CôNG TY TNHH Hà LINH AUDIO
240 4101613169 CôNG TY TNHH TRONGZEN TECH
241 4101615409 CôNG TY TNHH THươNG MạI Vũ NGHI LâM
242 4101620092 CôNG TY TNHH TM & DV NHậT LINH
243 315847826 CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CHIếU SáNG QUY NHơN
244 4100646316 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Đá ốP LáT BìNH ĐịNH
245 4101055411 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Phước
246 4101439721 CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU BảO TRâN
247 4101445348 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP THàNH CôNG
248 4101461910 CôNG TY TNHH T.T.N PHươNG MAI
249 4101527424 CôNG TY TNHH B.HELMER QUY NHơN
250 4101530434 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐìNH LONG
251 4101587173 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và MUA BáN VLXD TâN TRầN GIA
252 4101601406 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TRIềU PHáT
253 4101601773 CôNG TY TNHH ĐTT
254 4101604407 CôNG TY TNHH HL 78
255 4101608962 CôNG TY TNHH Tư VấN K.A.N
256 4101611235 CôNG TY TNHH TổNG HợP THươNG MạI AN PHáT
257 4101615695 CôNG TY TNHH TUGARMENT
258 4101618086 CôNG TY TNHH HASALIFE VIệT NAM
259 4101618135 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TổNG HợP THIêN BảO
260 4100818808 CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG - THươNG MạI TâN PHú II
261 4101550790 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHáNH NGâN SMILE
262 4101554481 CôNG TY Cổ PHầN AN SINH FOODS VIệT NAM
263 4101563775 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH TổNG HợP TRườNG PHáT
264 4101614902 CôNG TY TNHH TM DV KIM ĐạI PHáT
265 4101615864 CôNG TY TNHH SắT THéP XâY DựNG TOàN THắNG
266 4101616699 CôNG TY TNHH KHôI NGUYêN BìNH ĐịNH
267 4101021846 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Vạn Xuân
268 4101144816 DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI GIA BảO
269 4101424281 CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU VạN PHáT
270 4101539677 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VHC VIệT NAM
271 4101571381 CôNG TY TNHH DịCH Vụ THIếT Bị CôNG NGHệ Lê GIA
272 4101572949 CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LIêN PHú
273 4101573981 HợP TáC Xã YếN SàO BìNH ĐịNH
274 4101574939 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư Hạ TầNG DIAMOND
275 4101576037 CôNG TY TNHH HOA QUả QUY NHơN
276 4101577168 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC PONAGA
277 4101579856 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Gỗ CTT
278 4101602311 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Tư VấN QUỳNH ANH
279 4101609476 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DANH NGUYễN
280 4101612623 CôNG TY TNHH DượC PHẩM âN SơN
281 4101612768 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP KENNETH CORP
282 4101614035 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THUậN THàNH AUTO
283 4101618784 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP NAM NGọC
284 4101620102 CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ & THươNG MạI THANH LIêM
285 0306050142-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị Và VậT Tư CôNG NGHIệP LậP SơN
286 0314396592-004 CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI COBEGROUP
287 4101251092 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Đức Sơn
288 4101481321 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NAM THịNH VINA
289 4101498149 CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU CáT TườNG
290 4101562563 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ NHậT Mỹ
291 4101599281 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT HARIS
292 4101602304 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ M.X VIệT NAM
293 4101614490 CôNG TY TNHH THANG MáY Và THIếT Bị NAM TIếN PHáT
294 4101614839 CôNG TY TNHH TổNG HợP Mỹ PHú
295 4101615254 CôNG TY TNHH TổNG HợP THIêN MINH
296 4101618110 CôNG TY TNHH HạC CáT TườNG
297 4101088706 CôNG TY TNHH ĐấU GIá TàI SảN NAM VIệT
298 4101313503 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU MùA VàNG
299 4101513559 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP THủY NGUYêN
300 4101514217 CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP GIA HY
301 4101534855 CôNG TY TNHH TIN HọC VIễN THôNG KENTCOM
302 0315549932-002 CHI NHáNH BìNH ĐịNH CôNG TY TNHH MTV VIệT NAM VEGETABLES
303 4101501779 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VạN GIA HưNG THịNH
304 4101504219 CôNG TY TNHH AMBORELLA MôTô VIệT NAM
305 4101514880 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VIệT HàO
306 4101519705 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ATLANTEAK CM
307 4101537013 CôNG TY TNHH THươNG MạI NôNG LâM SảN PHú SơN
308 4101553745 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN LạNH MONTECH
309 4101556520 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI HồNG PHáT
310 4101562884 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TUấN TIếN
311 4101564151 CôNG TY TNHH CửA HàNG XăNG DầU CảNG Cá Đề GI
312 4101588931 CôNG TY TNHH THIếT Bị HưNG PHú
313 4101592984 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT THế DUY
314 4101602248 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và Tư VấN Lê Vũ NGUYễN
315 4101604735 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HướNG THàNH
316 4101619516 CôNG TY TNHH THịNH TRíP
317 4101620014 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH KHANG HOME
318 4101620215 CôNG TY Cổ PHầN VượNG PHáT CORPORATION
319 4100537074-003 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG HUY HOàNG - CHI NHáNH AN NHơN TỉNH BìNH ĐịNH
320 4101342818 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Bảo Ngân
321 4101392784 CôNG TY TNHH XâY DựNG S.U.N
322 4101395224 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP THủY LợI
323 4101474074 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐìNH LậP
324 4101490710 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG PHúC GIA AN
325 4101491048 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và QUảNG CáO HưNG THịNH
326 4101496712 CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐồNG TâM QUY NHơN
327 4101520997 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - XâY DựNG BảO KHANG
328 4101544620 CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và Tư VấN THế ANH
329 4101571166 CôNG TY TNHH XâY DựNG CVH
330 4101605094 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP TâN HảI
331 4101605986 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY LắP MIềN TRUNG TâY NGUYêN
332 4101607260 CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG TổNG HợP KHáNH HOàNG
333 4101607782 CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG TổNG HợP AN THịNH
334 4101608151 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HươNG TIếN
335 4101609243 CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH 122
336 4101616963 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP DUY THịNH
337 4101618343 CôNG TY TNHH NGUYêN NGọC SKY
338 4101618706 CôNG TY TNHH Kỹ THUậT - XâY DựNG BTECONS
339 4101619259 CôNG TY TNHH XâY DựNG KHANG TâN
340 4100267205 Hợp tác xã Bình Minh
341 4100611401 CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT BìNH THạNH
342 4100746800 CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI THáI DươNG
343 4101094298 CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ 27 THáNG 7
344 4101111553 CôNG TY TNHH HưNG THịNH VIệT
345 4101151482 CôNG TY TNHH THáI PHONG
346 4101201091 Công ty TNHH Tân Đức Hải Bình Định
347 4101430704 Công Ty TNHH May Mỹ Bình
348 4101440822 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tân Đạt
349 4101460272 Công Ty TNHH P.M.T
350 4101509834 CôNG TY TNHH áNH DươNG QUY NHơN
351 4101527199 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TổNG HợP ĐạI PHáT
352 4101540859 CôNG TY TNHH TổNG HợP THIêN KHANG
353 4101547759 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Lê GIA LAND
354 4101550938 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TH MINH KHôI
355 4101558246 CôNG TY TNHH SUNNY QUY NHơN TOURIST
356 4101562789 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU YARA
357 4101563292 CôNG TY Cổ PHầN AGRI BìNH ĐịNH
358 4101566021 CôNG TY TNHH Đá THảO NGUYêN
359 4101566938 CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT TEXA
360 4101584133 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TổNG HợP NAM VIệT
361 4101601050 CôNG TY TNHH Đá MIềN TRUNG VIệT NAM
362 4101601413 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN TRườNG
363 4101605915 CôNG TY TNHH Cơ NHIệT ĐIệN ANH HOàNG
364 4101607158 CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ XANH NATURE
365 4101615173 CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHAI THáC KHOáNG SảN HIếU HOàNG
366 4101618047 CôNG TY TNHH NộI THấT BASAA VIệT NAM
367 4101619273 CôNG TY TNHH HưNG BảO LONG
368 4101619812 CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT MINH PHúC
369 4100665284 Doanh Nghiệp TN Cơ Khí Xây Dựng Thành Tân
370 4100726152 Công ty CP Khoáng sản Việt Phát
371 4101143040 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHAI THáC KHOáNG SảN MIềN TRUNG
372 4101508580 CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ HùNG VIệT
373 4101516486 CôNG TY Cổ PHầN TST BìNH ĐịNH
374 4101517257 CôNG TY TNHH ốNG GIó BìNH ĐịNH
375 4101544892 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ THươNG MạI TâN áNH DươNG
376 4101544941 CôNG TY TNHH MTV CáT HữU GIANG
377 4101548657 CôNG TY Cổ PHầN DươNG GIA BìNH ĐịNH
378 4101552565 CôNG TY TNHH DượC Mỹ PHẩM EVARITA VIETNAM
379 4101558052 CôNG TY TNHH VĩNH XUâN BìNH ĐịNH
380 4101558207 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ ĐạI HùNG WINDOW
381 4101561591 CôNG TY TNHH Kỹ THUậT TổNG HợP THIêN PHúC
382 4101561778 CôNG TY TNHH DịCH Vụ SINH THáI SơN THủY MộC
383 4101590426 CôNG TY TNHH ANIMA
384 4101594036 CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư THANH PHONG
385 4101597502 CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ TRUNG DũNG
386 4101602801 CôNG TY TNHH MTV GREEN S.WOOD
387 4101608747 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Cơ KHí TâN HữU HUYềN
388 4101611965 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ VIệT WOOD
389 4101615529 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HDK
390 4101617886 CôNG TY TNHH NộI THấT PHúC ĐIềN
391 4101619964 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DũNG THUậN PHáT
392 4101620279 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN VIệT TRUNG
393 4101392047 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quang Lê
394 4101441368 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TổNG HợP PHúC TIếN
395 4101461251 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng A D T
396 4101464005 CôNG TY TNHH KIếN TRúC MáI ấM ĐẹP
397 4101481628 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG & PHáT TRIểN NHà NAM VIệT
398 4101481748 CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ TổNG HợP ĐứC NHơN
399 4101485894 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG & KIếN TRúC NGôI NHà MớI
400 4101495437 CôNG TY TNHH TổNG HợP THUậN VIệT
401 4101499840 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế MIềN TRUNG BìNH ĐịNH
402 4101537366 CôNG TY TNHH THIếT Kế THIêN NGâN
403 4101545688 CôNG TY TNHH XâY DựNG K&K
404 4101546427 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG Và Đô THị VIệT ANH
405 4101560238 CôNG TY TNHH XâY DựNG LQN
406 4101561400 CôNG TY TNHH XâY DựNG “THươNG MạI TP “ BìNH ĐịNH
407 4101562676 CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT XâY DựNG MIềN TRUNG
408 4101566945 CôNG TY TNHH THIếT Kế Và XâY DựNG MINH AN
409 4101567272 CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHệ PHú VINH
410 4101582182 CôNG TY TNHH SOLAR ENERGY PHú TíN
411 4101582432 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP ĐăNG KHOA
412 4101589131 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI KHANG LONG
413 4101589759 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI AN THUậN THIêN
414 4101601727 CôNG TY TNHH CôNG TRìNH VăN HóA TIêN LONG
415 4101607630 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP KIM NGâN
416 4101614349 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI YNA
417 4101617043 CôNG TY TNHH XâY DựNG HOàNG XUYêN
418 4101619386 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG LAMCO
419 4100446155 CôNG TY CP Tư VấN Và ĐầU Tư L. A. S. Y. C
420 4100736506 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN VàNG
421 4101402270 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Trúc Trẻ
422 4101406187 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Xuân Thắng
423 4101503705 CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN TRườNG XUâN
424 4101519783 CôNG TY TNHH Tư VấN PT. ARCH
425 4101551441 CôNG TY TNHH Tư VấN KIếN TRúC CáNH DIềU
426 4101566310 CôNG TY TNHH CHốNG THấM CHUYêN NGHIệP THANH HUY
427 4101572963 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP HTK
428 4101573420 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế XâY DựNG LộC PHáT
429 4101575516 CôNG TY TNHH PHú NHậT THăNG QUY NHơN
430 4101579944 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NAM NAM
431 4101582217 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư VHK HOLDINGS
432 4101588025 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI & DịCH Vụ TIếN QUANG
433 4101592409 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - XâY DựNG HPLUS VIệT NAM
434 4101592568 CôNG TY TNHH Tư VấN Và THIếT Kế P.T GROUP
435 4101605168 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THàNH LâM
436 4101615543 CôNG TY TNHH XâY DựNG HQN
437 4101616000 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH LONG
438 4101618752 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT METACON
439 0307633556-008 CôNG TY TNHH Tư VấN - THươNG MạI KHáNH LINH “ CHI NHáNH BìNH ĐịNH
440 0315166168-001 CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH BấT ĐộNG SảN BNG
441 4100267043 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Vĩnh Yên
442 4100507922 Văn Phòng Luật Sư Phú Hải
443 4101453740 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tổng Hợp An Khang
444 4101500609 CôNG TY TNHH DịCH Vụ & TổNG HợP THIêN KHáNH
445 4101543627 CôNG TY Cổ PHầN EO GIó XANH
446 4101547847 CôNG TY TNHH TM DV ĐạI THàNH LAND
447 4101564779 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN THIếT Kế CăN NHà NHỏ
448 4101589935 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư HIệP PHướC
449 4101601300 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và THIếT Kế NộI THấT 9X
450 4101613578 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NGUYễN ĐồNG
451 4101618022 CôNG TY TNHH QUY NHơN HOMES
452 4101619900 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI BĐS ĐạI DươNG
453 4100557458 DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà ĐấT HOàNG GIA
454 4101123830 CôNG TY TNHH HươNG BìNH
455 4101165340 Văn Phòng Luật Sư Trung Sơn
456 4101426070 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THIêN HưNG
457 4101439697 CôNG TY TNHH Tư VấN GIA THIệN
458 4101516398 CôNG TY TNHH RỗNG HOMESTAY
459 4101542535 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KING CROWN QUY NHơN
460 4101544243 CôNG TY Cổ PHầN PARADISE RESORT QUY NHơN
461 4101546272 CôNG TY TNHH KINH DOANH ĐịA ốC VIệT Mỹ LAND
462 4101562764 CôNG TY TNHH LUậT TRầN Đô
463 4101584486 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AN GIA REALTY
464 4101585440 CôNG TY TNHH MTV AHM
465 4101585722 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ THIệU PHú
466 4101588145 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH PHáT ĐạT
467 4101612528 CôNG TY TNHH Mỹ THUậT & QUảNG CáO ĐứC PHúC
468 4101612581 CôNG TY TNHH DịCH Vụ BìNH Hà
469 4101215048 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN NHư ý BìNH ĐịNH
470 4101408755 Văn Phòng Luật Sư Quang Cương
471 4101476057 Công ty Luật TNHH Một thành viên Minh Kính
472 4101500398 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐấT VàNG QUY NHơN
473 4101509721 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XUâN TâN
474 4101538747 CôNG TY TNHH TâN PHươNG LAND
475 4101543433 CôNG TY TNHH ĐầU Tư TổNG HợP KHANG THịNH
476 4101560816 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SàI GòN BìNH ĐịNH
477 4101570525 CôNG TY TNHH BìNH MINH QUY NHơN
478 4101574992 CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HAVANA
479 4101616071 CôNG TY TNHH QUảNG CáO & TRUYềN THôNG SONG QUâN
480 4101617371 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN NHà CHâU á LUXURY
481 4101619844 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAD HOMES
482 4101403718 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XUâN DIệU
483 4101570878 CôNG TY TNHH BìNH ĐịNH LAND
484 4101580964 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHướC NGọC áNH
485 4101610143 CôNG TY TNHH SALAVILLS REAL ESTATE
486 4101610947 CôNG TY TNHH DịCH Vụ 80 WALL STREET
487 4101611450 CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC KHảI HưNG
488 0317093758-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG VIET YEUNG VIệT NAM TạI QUY NHơN
489 4101408219 CôNG TY TNHH XâY DựNG BíCH KIM NGâN
490 4101602417 CôNG TY TNHH XD Và TTNT PI CONCEPT
491 4101604703 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TâN TIếN PHáT
492 4101609652 CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI NGOạI THấT LONG THIêN
493 4101610601 CôNG TY TNHH XâY DựNG LONG PHúC LONG
494 4101610993 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG TổNG HợP MINH ĐứC
495 4101611203 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHú THàNH ĐạT
496 0106973827-001 CôNG TY Cổ PHầN USEM VIệT NAM - CHI NHáNH QUY NHơN
497 0314523628-001 CHI NHáNH - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG VĩNH TRườNG THịNH
498 4100266258 Công Ty TNHH Bảo Tín
499 4100603457 CôNG TY TNHH XâY DựNG - XâY LắP ĐIệN PHươNG ĐôNG
500 4101226307 CôNG TY TNHH GIA LộC PHướC
501 4101447948 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG TổNG HợP ĐứC TíN
502 4101466972 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG THANH VIệT
503 4101534936 CôNG TY TNHH MàU VIệT NAM
504 4101540062 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG NHà XINH XINH
505 4101567071 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG GạCH VàNG
506 4101575040 CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TíN THịNH
507 4101575146 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI “ DịCH Vụ Và XâY DựNG ĐạI TRườNG NHâN
508 4101586532 CôNG TY TNHH THIếT Kế - XâY DựNG - THươNG MạI HOàNG QUâN
509 4101598880 CôNG TY TNHH THươNG MạI - TổNG HợP BìNH VươNG
510 4101612285 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Lê HùNG
511 4101612775 CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG TổNG HợP VIệT úC
512 4101613909 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG TổNG HợP HD
513 4101616064 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ & XâY DựNG TổNG HợP MINH PHáT
514 4101617364 CôNG TY TNHH KIếN TRúC - XâY DựNG - NộI THấT KIM LONG
515 4101617420 CôNG TY TNHH QC BìNH PHáT
516 4101617766 CôNG TY TNHH XD PHố VIệT
517 4101618417 CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Và THươNG MạI HùNG PHúC
518 4101618946 CôNG TY TNHH XâY LắP NHậT CườNG
519 4100220609 CôNG TY TNHH NHà MAY CủA
520 4100431173 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức
521 4100523441 CôNG TY TNHH SơN Hà
522 4100582052 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cô - VI
523 4100693651 CôNG TY TNHH DANH THàNH ĐạT
524 4100744987 Công Ty TNHH Đồ Gỗ B&T
525 4101450845 CôNG TY Cổ PHầN NAM VIệT BìNH ĐịNH
526 4101513816 CôNG TY TNHH SảN XUấT DầU TINH KHIếT AN TâM
527 4101516616 CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT THIêN HưNG
528 4101560460 Hợp Tác Xã Dịch vụ Tổng hợp Diên Niên
529 4101574255 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG MINH METAL DOOR
530 4101589011 CôNG TY TNHH GIA CáT PHáT
531 4101589526 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ HữU Cơ SINH HọC VINATO
532 4101590190 CôNG TY TNHH PHâN VI SINH MIềN TRUNG TâY NGUYêN
533 4101607140 CôNG TY Cổ PHầN Xã HộI TâY NGUYêN XANH
534 4201592191-002 CôNG TY TNHH RENEW “ CHI NHáNH MIềN TRUNG
535 0309561353-003 CôNG TY TNHH DượC PHẩM ĐứC VIệT - CHI NHáNH TỉNH BìNH ĐịNH
536 4100266307 CôNG TY TNHH LAM SơN
537 4100348077 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Nam
538 4100352757 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Đạt
539 4100363702 Công ty TNHH Minh Phát
540 4100454734 DOANH NGHIệP Tư NHâN TRUNG KIêN
541 4100491775 Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Phúc Thành
542 4100754914 CôNG TY TNHH Mỹ THUậT QUảNG CáO THươNG MạI BảO TíN
543 4101123622 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SI - LíC MIềN TRUNG
544 4101315765 CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và THươNG MạI VIệT HàN
545 4101390522 CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ TổNG HợP THANH XUâN
546 4101406469 Công Ty TNHH Nuôi Trồng Và Chế Biến Thủy Sản Xanh
547 4101545455 CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ GTV TECH
548 4101554033 CôNG TY TNHH Kỹ THUậT & CôNG NGHệ CAO ĐôNG DươNG
549 4101563006 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư G9 VIệT NAM
550 4101572480 CôNG TY TNHH TH THIêN PHướC
551 4101573685 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI PHONG PHú THàNH
552 4101577986 CôNG TY TNHH MTV TâN GIA PHúC
553 4101583771 CôNG TY TNHH SX & TM HOàNG GIANG
554 4101587310 CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI NHấT MINH PHú
555 4101587737 CôNG TY TNHH Cà PHê NGUYêN HưNG
556 4101607616 CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ MộC THịNH
557 4101610256 CôNG TY Cổ PHầN TâN LONG GROUP
558 4101612158 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NHôM KíNH NGUYêN PHONG
559 4101614081 CôNG TY TNHH THIêN HườNG
560 4101617597 CôNG TY TNHH DượC LIệU NếP XưA
561 4101618921 CôNG TY TNHH BAO Bì GIấY AN PHú.
562 4101620127 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ VTT AGENCY
563 4100601393 CôNG TY TNHH HOàNG THàNH
564 4100966549 CôNG TY TNHH KHOáNG SảN THủY TIêN
565 4101581566 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU SONG ANH
566 4101610753 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TổNG HợP CửU KHOA
567 0315789677-001 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP KếT NốI THươNG MạI ĐIệN Tử
568 4101465538 CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ TổNG HợP NHậT TRườNG
569 4101492676 CôNG TY TNHH AN THịNH BìNH ĐịNH
570 4101498438 CôNG TY TNHH THIêN MINH NANO
571 4101505854 CôNG TY TNHH TRIệU THIệN
572 4101549636 CôNG TY TNHH TổNG HợP Và THươNG MạI HOàNG NGUYêN
573 4101560051 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN GIA KIêN
574 4101589903 CôNG TY TNHH KINH DOANH BấT ĐộNG SảN QUY NHơN REAL
575 4101618872 CôNG TY TNHH QUảNG CáO KING ADS
576 4300840247-001 CôNG TY TNHH KHảO SáT XâY DựNG 3 NHấT - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
577 4100490235 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế H.B.T
578 4100637181 CôNG TY Cổ PHầN VăN LANG
579 4101446870 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sáu Thông
580 4101559401 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG LONG PHú THịNH
581 4101565772 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TQT
582 4101584253 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN Và NăNG LượNG HOàNG TâM
583 4101584327 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP TUấN THịNH
584 4101597848 CôNG TY Cổ PHầN ANH QUâN CONSTRUCTION
585 4101607380 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG HOàNG PHáT
586 4101613070 CôNG TY TNHH KIếN TRúC XâY DựNG 2B+
587 4101613779 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG AN HUY BìNH ĐịNH
588 4101616240 CôNG TY TNHH XâY DựNG NGâN ĐạT
589 4101617237 CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐầU Tư Và THươNG MạI HUY HOàNG
590 4101618495 CôNG TY TNHH THIếT Kế Và TRUYềN THôNG NAM MEDIA
591 4101618569 CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG BìNH ĐịNH
592 4101439739 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TổNG HợP NGọC HUY
593 0305164891-001 CHI NHáNH CôNG TY CP Tư VấN Và ĐầU Tư HOàNG ANH
594 4101612084 CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHà YếN BìNH ĐịNH
595 4101622131  CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ DạY HọC LáI XE BìNH ĐịNH 
596 4101622283  CôNG TY TNHH TM XUấT NHậP KHẩU ĐạI Hà 
597 4101622371  CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP BBU 
598 4101622477  CôNG TY TNHH VIệT NAM RUBBER 
599 4101622491  CôNG TY TNHH THươNG MạI AN PHáT QUY NHơN 
600 4101622533  CôNG TY TNHH YếN LINH NTM 
601 4101622597  CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DU LịCH HOàNG PHáT 
602 4101622614  CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HIQ THIêN AN 
603 4101622727  CôNG TY TNHH THIếT Bị VậT Tư Y Tế THIêN KHảI 
604 4101622798  CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN AN PHúC 
605 4101622879  CôNG TY TNHH TIếP VậN & THươNG MạI SAO MAI 
606 4101622893  CôNG TY TNHH VICOGA 
607 4101622935  CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và DU LịCH SEA WORLD TOURIST 
608 4101623015  CôNG TY TNHH THIếT Bị Kỹ THUậT THảO NGUYêN 
609 0314353221-004  CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ENGLISH GUIDE TạI BìNH ĐịNH 
610 4101620670  CôNG TY TNHH TAXI QUY NHơN 24H 
611 4101621554  CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP THươNG MạI PHúC HưNG 
612 4101620293  CôNG TY TNHH TAKASHI JAPAN 
613 4101620575  CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐạI HảI BìNH 
614 4101620046  CôNG TY TNHH QUY NHơN CANDY TOURIST 
615 4101620543  CôNG TY TNHH NẫU ADVENTURE 
616 4101620945  CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ THANH BìNH TOURIST 
617 4101621360  CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH VTADI 
618 4101621018  CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế - VậT Tư KHOA HọC Kỹ THUậT QUANG HUY 
619 4101620938  CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU EUKBIDI 
620 4101621219  CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế NATURBER 
621 4101623061  CôNG TY TNHH DU LịCH Và Sự KIệN VIP 
622 4101621314  CôNG TY TNHH MAY MặC QUY NHơN BìNH ĐịNH 
623 4101621378  CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP NHơN AN 
624 4101622396  CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN VIệT ĐứC 
625 4101621057  CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI PHúC TườNG 
626 4101621811  CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP THịNH HưNG 
627 4101622212  CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT H&N 
628 4101614860  CôNG TY TNHH NHà HàNG & DU LịCH LộC PHáT 
629 4101620399  CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ VạN THịNH PHáT REALTY 
630 4101621339  CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AS WINDOWS 
631 4101621995  CôNG TY TNHH XâY DựNG DV - TM HP 
632 4101620487  CôNG TY Cổ PHầN SôNG CôN 
633 4101622734