DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHƯA ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ KHAI THUẾ GTGT VỚI DOANH THU BẰNG 0

Thứ tư - 08/02/2023 05:02 756 0
hddt
hddt
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CHƯA ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ KHAI THUẾ GTGT VỚI DOANH THU BẰNG 0
STT MST TÊN DOANH NGHIỆP
1 4101612711 CôNG TY TNHH THạCH CáT TIếN
2 4101614733 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DU LịCH SINH THáI VạN AN
3 4101539035 CôNG TY Cổ PHầN VịNH QUY NHơN
4 4101488239 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH LàNG SôNG
5 6101278524-001 CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI HOA Kỳ - CHI NHáNH VĩNH THạNH
6 4101565998 CôNG TY TNHH HK QUY NHơN
7 4101472574 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU NôNG NGHIệP Và Tư VấN TàI CHíNH ASEAN+
8 0311876512-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Wan Hai Việt Nam Tại Thành Phố Quy Nhơn
9 4101423390 CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU BìNH AN BìNH ĐịNH
10 4101618657 CôNG TY TNHH HùNG PHáT CáT HảI
11 1602131844-003 CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY TNHH DịCH Vụ KHO VậN LộC TRờI
12 1600192619-002 CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY CP TậP ĐOàN LộC TRờI
13 1600192619-079 CHI NHáNH TRUNG TâM PHâN PHốI MIềN TRUNG - CôNG TY CP TậP ĐOàN LộC TRờI
14 0300430099-001 Chi Nhánh Ii Công Ty Cổ Phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam
15 4101614444 CôNG TY Cổ PHầN TEKCOM CENTRAL
16 4101612119 CôNG TY Cổ PHầN Đồ Gỗ CAO CấP THIệN TâM
17 4101560358 CôNG TY TNHH E-WOOD VIệT NAM
18 4100856521 Công Ty CP Khoáng Sản Bình An
19 4101406010 CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN KIếN HOàNG
20 4101414283 CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN KHOáNG SảN THàNH CHâU
21 4101611316 CôNG TY TNHH ECODESIGN
22 0303940108-001 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TOSADENSHI VIET NAM - CHI NHáNH TOSADENSHI MIềN TRUNG
23 4100431631 Công ty CP Sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng
24 4101583281 CôNG TY TNHH MTV SAVVY SEAFOOD VIETNAM
25 4101613761 CôNG TY Cổ PHầN RượU RồNG VIệT
26 4101617974 CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN
27 4100599560 Công ty TNHH Thành Hiệp
28 4101616924 CôNG TY TNHH SAIGON MAXETHICS
29 3603447499-004 CôNG TY Cổ PHầN MNS FEED - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
30 301422291 DOANH NGHIệP Tư NHâN DệT MAY THươNG MạI VạN PHáT
31 4101609571 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP VIệT Mỹ
32 4101586719 CôNG TY TNHH HồNG THị
33 4100258810-004 Xí Nghiệp Lắp Máy Và Xây Dựng Quang Trung - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Quang Trung
34 4100267660 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP AN BìNH
35 2400793050-001 CôNG TY TNHH THứC ăN CHăN NUôI FAGO CHI NHáNH MIềN TRUNG
36 4101456389 CôNG TY TNHH VĩNH LONG - BìNH ĐịNH
37 4101543419-001 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TINGCO BìNH ĐịNH
38 4101603234 CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH ĐịNH BìNH
39 4101589660 CôNG TY CP HAL INVEST
40 4101589445 CôNG TY Cổ PHầN K&K GROUP
41 3601594402-002 CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG TRạI XANH
42 4101612302 CôNG TY TNHH LIêN MINH QUY HOạCH QUốC Tế IPA
43 4101615462 CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN PLC PHù Mỹ - CHợ BìNH DươNG
44 4101615977 CôNG TY TNHH NộI PHủ BìNH ĐịNH
45 4101608200 CôNG TY TNHH TRUNG TâM KHANG Mỹ LộC
46 4101581340 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN CDK
47 4101581333 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN BDK
48 4101581326 CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN ADK
49 4101599429 CôNG TY Cổ PHầN UTOPIA VIệT NAM
50 4101468507 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TổNG HợP TOàN PHáT
51 4101521863 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH BìNH ĐịNH
52 4101618953 CôNG TY Cổ PHầN BìNH AN PHù CáT
53 4101528227 CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THàNH BìNH ĐịNH
54 0314995067-010 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PROPERTY X - SàN GIAO DịCH BấT ĐộNG SảN QUY NHơN
55 4101453243 CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và ĐầU Tư LạC VIệT
56 4101613190 CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHơN BìNH
57 4101616057 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG PHMT
58 4101616321 CôNG TY TNHH ĐầU Tư TâY TRầN NHâN TôNG
59 4101610048 CôNG TY TNHH PHáT TRIểN HOàI HươNG
60 4101610150 CôNG TY TNHH GRAND VIệT HưNG
61 4101615871 CôNG TY TNHH ĐầU Tư ECOCITY
62 4101615952 CôNG TY TNHH NộI PHủ PHươNG ĐôNG
63 4101612535 CôNG TY TNHH ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN TRà QUANG NAM
64 4101581365 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN GDK
65 4101602086 CôNG TY TNHH ONSEN HộI VâN
66 4101581397 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN IDK
67 4101581358 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN EDK
68 4101581372 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN HDK
69 4101607863 CôNG TY TNHH ĐầU Tư KING ESTATE BìNH ĐịNH
70 4101517641 CôNG TY Cổ PHầN LâM NGHIệP KIM THàNH LậP
71 4101513982 CôNG TY Cổ PHầN Kỹ NGHệ KINGSTON
72 4101619869 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN HOàNG GIA LAND
73 4101118277 CôNG TY Cổ PHầN CụM CôNG NGHIệP CầU NướC XANH
74 0301442467-005 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KINH DOANH VậT LIệU XâY DựNG FICO - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
75 4100583151 CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH CôNG NôNG NGHIệP BìNH ĐịNH
76 4101513774 CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI PHươNG MAI 3
77 4101557242 CôNG TY Cổ PHầN TTP PHù Mỹ
78 4101550007 CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI CHáNH THUậN
79 4101578813 CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG SạCH BìNH ĐịNH
80 4101612133 CôNG TY TNHH THủY ĐIệN PHú PHONG
81 4101521292 CôNG TY CP NướC HALCOM-NHơN HộI
82 4101554548-002 TRUNG TâM TIêM CHủNG HạNH PHúC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Y DượC HồNG PHúC
83 4101554548-001 TRUNG TâM TIêM CHủNG THU PHúC 2 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Y DượC HồNG PHúC
84 4101554548-003 PHòNG KHáM ĐA KHOA QUốC Tế THU PHúC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Y DượC HồNG PHúC
85 4101615649 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TổNG HợP THượNG CAO
86 4101554548-004 BệNH VIệN ĐA KHOA THU PHúC - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Y DượC HồNG PHúC
87 0200118954-025 ĐàI THôNG TIN DUYêN HảI QUY NHơN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THôNG TIN ĐIệN Tử HàNG HảI
88 4101618103 CôNG TY TNHH LUCKY KID
89 0401976060-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MEDIATECH
90 4101618470 CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THượNG HảI
91 4101567963 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP MINH NGâN
92 0100684716-012 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH BìNH ĐịNH
93 4101618583 CôNG TY TNHH GIáO DụC & ĐàO TạO PHúC ý THIêN
94 0311907295-031 CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
95 4101385674-001 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và VậN TảI DầU KHí VIệT NAM
96 4101619202 CôNG TY TNHH VậN TảI HảI TIêN
97 0302802063-002 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VANTAGE LOGISTICS TạI THàNH PHố QUY NHơN
98 3502353815-005 CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM SHABISHI TạI BìNH ĐịNH
99 4101526999 CôNG TY TNHH MTV TâN MINH LONG
100 4101616762 CôNG TY TNHH TM XNK GEMOM VIệT NAM
101 4101435981 CôNG TY TNHH THươNG MạI NGUYễN KHANG
102 0400392263-008 CôNG TY Cổ PHầN SOFTECH - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
103 4101613715 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MEOW HOUSE
104 4101543779 CôNG TY TNHH GIáO DụC THươNG MạI TấN LợI
105 0315739299-012 CHI NHáNH 011 - CôNG TY TNHH NHA KHOA TâM ĐứC SMILE
106 4101618745 CôNG TY TNHH VIễN THôNG PHú TàI
107 0313424617-002 CHI NHáNH QUY NHơN - CôNG TY Cổ PHầN FUJINET SYSTEMS
108 5901051016-001 CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ - Vệ Sỹ AN BìNH - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
109 4101544998 CôNG TY TNHH TổNG HợP V.T.H
110 0316707444-001 CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI TIN CậY- CHI NHáNH BìNH ĐịNH
111 4101510533 CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HàNG HảI BìNH ĐịNH
112 4101612415 CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư HOàNG HảI
113 4101616794 CôNG TY TNHH CHANG KOREA
114 4101617149 CôNG TY TNHH DU LịCH ĐạI DươNG QUY NHơN
115 0106019184-031 CHI NHáNH BìNH ĐịNH CôNG TY Cổ PHầN ANH NGữ APAX
116 4101187150 DOANH NGHIệP TN CâY XANH TRANG TRí SơN Hà VIệT NAM
117 0305809490-008 Chi nhánh tại Bình Định - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp
118 4101604830 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC LưỡNG BằNG CN2
119 4101619731 CôNG TY TNHH XNK VạN HòA PHáT
120 0314218423-001 CôNG TY Cổ PHầN I-BáNH - CHI NHáNH TạI QUY NHơN
121 0401537828-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG HưNG GIA BìNH
122 0310410743-004 CHI NHáNH QUY NHơN CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CAO ATS DIGITAL
123 0302802627-030 CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN RITA Võ
124 4101616674 CôNG TY TNHH 1 TV AN PHúC
125 0305477037-005 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên
126 0312087302-243 CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS
127 4101616949 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TổNG HợP DịCH Vụ THươNG MạI KHáNH LộC
128 0106535887-001 CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN VậN CHUYểN BệNH NHâN NGườI Có CôNG 27/7 Hà LINH
129 0304383964-010 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN DươNG ĐôNG TạI BìNH ĐịNH
130 0300908346-034 CHI NHáNH QUY NHơN - CôNG TY Cổ PHầN THANG MáY THIêN NAM
131 4101551226 CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI THIêN HưNG
132 4100538984 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG MINH
133 0314571170-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH TâM PHáT GIA
134 0402054439-002 CôNG TY TNHH CARE MART - CHI NHáNH QUY NHơN
135 4101616145 CôNG TY TNHH LUNA CONCEPT
136 4101608659 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SX-TM-DV CôNG NGHệ XANH
137 3603809075-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí Và XâY DựNG NAM ĐịNH PHáT TạI BìNH ĐịNH
138 4101598383 CôNG TY TNHH MTV NôNG SảN THàNH CôNG
139 4101434498 CôNG TY TNHH Đá PHướC AN - F A L C O N - I T P C
140 4100910803 CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐạT
141 4201908208-001 CHI NHáNH TạI BìNH ĐịNH - CôNG TY CP DINH DưỡNG NôNG NGHIệP AGRICO
142 0304224347-002 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Thêu Sinh Phúc
143 4101067826 CôNG TY TNHH H A B I C O
144 4101615286 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ THảO NGUYêN XANH
145 4101615279 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NộI THấT MIềN TRUNG
146 0402052350-001 CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN AN PHáT PANEL
147 4100702955 CôNG TY TNHH THIếT Kế NộI THấT SàI GòN
148 0307656289-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH - THươNG MạI THUậN THIêN
149 0309943440-001 CHI NHáNH MIềN TRUNG CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH VậT LIệU XâY DựNG MIềN NAM
150 4101615705 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG TRọNG KHANG
151 4101616547 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Đô THị AZGROUP BìNH ĐịNH
152 4101616402 CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế XâY DựNG Mã LươNG
153 0401755431-003 CHI NHáNH QUY NHơN - CôNG TY Cổ PHầN MILIMET VUôNG
154 0311731404-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Phú Gia
155 4100357113 CôNG TY TNHH VĩNH TàI
156 4101619227 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VậN TảI HùNG THUậN
157 4101564560 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH LàNG A Bờ Cờ
158 0311774253-002 Công ty luật TNHH Luật Việt Tín Trung - Chi nhánh Bình Định
159 5900971902-002 CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIàU NGUYễN TạI BìNH ĐịNH
160 4101616307 CôNG TY TNHH AN MINH AN
161 0401899419-001 CôNG TY TNHH MTV Tư VấN ĐầU Tư GFDI - CHI NHáNH QUY NHơN
162 0306230988-051 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá E XIM TạI TỉNH BìNH ĐịNH
163 4101487612 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HQG
164 0304770466-007 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thẩm Định Giá Đông Nam Tại Bình Định
165 1801171288-006 Công Ty CP Thẩm Định Giám Định Cửu Long - Chi Nhánh Bình Định
166 0312298568-001 CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và CôNG NGHệ MôI TRườNG HợP NHấT
167 4101429018-001 CôNG TY TNHH CUộC SốNG BãI BIểN - CHI NHáNH 3
168 0305992447-004 Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC Chi Nhánh Bình Định
169 0305310013-001 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và KINH DOANH ĐịA ốC RồNG BIểN - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
170 4101499174 CôNG TY TNHH Vì KHOA HọC
171 0313954124-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH ROUGE âN NAM
172 4101618696 CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HENRY KIM
173 4200456848-006 CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN VINPEARL
174 4101609483 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI NHấT LAND
175 0312231570-019 CôNG TY TNHH THẩM ĐịNH GIá MHD - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
176 4101619555 CôNG TY TNHH Hạ LAM HOMESTAY
177 0316080611-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VV REALTY
178 0314766229-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN MHD TạI TỉNH BìNH ĐịNH
179 4101601759 CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ KHáNH LINH
180 4101539194 CôNG TY TNHH TổNG HợP THANH NGUYêN
181 4101619185 CôNG TY TNHH NGọC LạI
182 4101516415 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP PHươNG NGọC
183 4101491827 CôNG TY TNHH XâY DựNG NộI THấT NEWHOME
184 4100523265 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hoàng Việt
185 4101148909 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Long Nhật
186 0101216710-005 CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐôNG NAM TạI BìNH ĐịNH
187 4101508485 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KIM PHáT THàNH
188 4101538440 CôNG TY TNHH Vì GIáO DụC
189 4201719553-001 CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐịA ốC NAM TRUNG Bộ - CHI NHáNH QUY NHơN
190 4101560171 DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ Kỳ ANH
191 4101613419 CôNG TY TNHH UY THịNH REALTY
192 4101041289 CôNG TY TNHH XâY DựNG THANH TRúC
193 4101616508 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SIêU
194 4101392960 CôNG TY TNHH CHế BIếN RáC THảI DUY ANH
195 4101609885 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MAY VISA
196 0313232418-004 CửA HàNG PHâN PHốI LDG TíN PHáT BìNH ĐịNH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU DầU KHí TíN PHáT
197 4101550656 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN AN ĐạI PHáT
198 4101612197 CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP XANH HOàI NHơN
199 1201594806-001 CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ Tư VấN ĐôNG HảI - CHI NHáNH HOàI NHơN
200 4101618230 CôNG TY TNHH GIáO DụC HOàNG BáCH
201 4101618914 CôNG TY TNHH TRờI TâY SơN
202 4101083867 CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàI Mỹ
203 0311910379-002 CHI NHáNH BìNH ĐịNH- CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG NGHIệP TAM QUAN BìNH ĐịNH
204 4101576527 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư NHơN THàNH
205 4101410585 CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYễN BìNH
206 4101602167 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NHUậN TIếN
207 4101620141 CôNG TY TNHH LâM NGHIệP HảI YếN
208 4101620198 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TRIềU ĐạI
209 4101612038 CôNG TY TNHH Vũ THUậN PHáT
210 4101615568 CôNG TY TNHH MTV TâM & PHúC - MT
211 4101619481 CôNG TY TNHH TổNG HợP DũNG LINH
212 4101586620 CôNG TY TNHH KHOáNG SảN NHấT TRí
213 4101599588 CôNG TY TNHH NăM LượNG
214 4101599595 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP NHậT ANH
215 4101618061 CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TấN PHướC
216 0302776085-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH May Oasis
217 4101613546 CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI A THàNH
218 4101616113 CôNG TY TNHH HAPPY SMART KIDS
219 4101617847 CôNG TY TNHH HOàNG NHã AN
220 4101368492 Công Ty TNHH T M P
221 0316753169-002 CHI NHáNH CôNG TY TNHH TECHNOLOGY HOUSE TạI Mỹ AN
222 4101619594 CôNG TY TNHH XâY DựNG Mỹ THắNG
223 4101619058 CôNG TY TNHH GIáO DụC KHáNH NGọC
224 4101617533 CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIáO DụC THế Hệ TRẻ
225 4101613105 CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU NHậT TâN
226 0315854453-001 CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - ĐầU Tư XâY DựNG TâM ANH
227 4100914477 Công Ty TNHH Vận Tải Toàn Tâm
228 4101619890 CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG HữU THIệN
229 4101618456 CôNG TY TNHH THươNG MạI NHậT QUYêN
230 4101616811 CôNG TY TNHH MTV TM “ DV PHướC THọ ĐHT
231 4101616233 CôNG TY TNHH GIáO DụC ZAGEN
232 4101611605 CôNG TY TNHH FAN
233 4101613666 CôNG TY TNHH ĐầU Tư BìNH AN VIêN
234 4101610217 CôNG TY TNHH KHANG GIA VN
235 4000462724-004 CN Cty CP Đầu tư & Sản xuất Petro Miền Trung tại Bình Định
236 4100536715 DNTN Hoàng Nam
237 0310492418-001 Công ty TNHH Thái Trịnh - Chi nhánh Bình Định
238 4201677448-001 CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CHERRYBLOSSOM NHA TRANG
239 4100520930 Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Tín
240 4101493341 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâN KIềU
241 4101562115 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TUấN ANH
242 4101404750 CôNG TY TNHH TổNG HợP LIêN MINH
243 4101575668 CôNG TY TNHH THE WIND VIệT NAM
244 4101563398 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHú MINH TRọNG 2
245 4101544902 CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG TCT
246 4101593515 CôNG TY TNHH MTV BìNH HưNG
247 4101618720 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI KIM THàNH ĐạT
248 4101620007 CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG 639
249 4101613994 CôNG TY TNHH TậP ĐOàN BELL ĐứC
250 4101618287 CôNG TY TNHH DịCH Vụ XâY DựNG PHươNG MAI
251 4101605217 CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN HưNG
252 0316753169-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH TECHNOLOGY HOUSE TạI CáT KHáNH
253 4101561827 CôNG TY TNHH AVP QUANG TRUNG
254 4101619019 CôNG TY TNHH Tư VấN Và DịCH Vụ GIA HIếN LUậT TV
255 4101610665 CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP - CôNG NGHệ CAO TRườNG THàNH TâY SơN
256 4101613673 CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ANH KHôI
257 4101613987 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THANH SơN
258 5900401885-001 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Thiên
259 4101496092 CôNG TY TNHH GRANITE áNH KIM
260 4101557387 CôNG TY TNHH TổNG HợP SINH PHáT
261 5801401210-003 CôNG TY TNHH CôNG NGHệ VIN PHáT - CHI NHáNH BìNH ĐịNH
262 4101587938 CôNG TY TNHH Tư VấN & XâY DựNG GIA HưNG BìNH ĐịNH
263 4101602015 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế NGọC HUY
264 4100511206 CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG GIAO THôNG BìNH ĐịNH
265 4100267692 CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP MINH PHươNG
266 4101544839 CôNG TY TNHH NGUYễN GIA BìNH ĐịNH
267 4101604661 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP THươNG TíN
268 4101614476 CôNG TY TNHH ĐầU Tư TổNG HợP TâM BìNH
269 4101610697 CôNG TY TNHH TổNG HợP MINH AN
270 4101616995 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIáO DụC KHáNH NGâN
271 4101414290 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Phát Nông
272 4101548738 CôNG TY TNHH XâY DựNG DịCH Vụ TổNG HợP TâN BìNH
273 4101555171 CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THàNH ĐạI PHáT
274 4100298394 QUỹ TíN DụNG NHâN DâN NHơN THàNH
275 4101139125 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hưng Vân
276 0315105711-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH NT DRAGON TạI BìNH ĐịNH
277 4101493454 CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG THịNH
278 4101618632 CôNG TY TNHH SX ĐTHT HưNG NGUYêN
279 4101575851 CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG PHúC NGUYêN
280 0316757276-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và Tổ CHứC Sự KIệN KEN MEDIA
281 4101614437 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN PHúC THịNH LAND
282 4100436943 DNTN Hoà Bình
283 4100528231 CôNG TY TNHH THựC PHẩM BầU Đá
284 4100712583 CôNG TY TNHH THươNG MạI - CHế BIếN Gỗ AN THịNH
285 4101389703 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ ĐạI DũNG
286 4100249460 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Hiển
287 4101617413 CôNG TY TNHH DV SX TM PHươNG LOAN
288 4101580844 CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI XUâN HOàNG MINH
289 4101508661 CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI TâN AN PHáT
290 4101619234 CôNG TY TNHH SâM Bố CHíNH TâM LINH
291 4101619192 CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và Số HóA G-TECH
292 4101610922 CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và GIáO DụC Vũ MINH
293 4101469268 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH BìNH ĐịNH
294 4101617029 CôNG TY TNHH ĐOàN TUồNG 2 AN NHơN
295 4101495317 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ KHáCH SạN ĐạI THắNG QUY NHơN
296 4101614966 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ Và GIáO DụC THáI XUâN
297 4101586596 CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và DU LịCH NGOạI KHóA TOURIS
298 4101612609 CôNG TY TNHH PHáT TRIểN ĐầU Tư HOàNG GIA PHáT 55555
299 4100267131 CôNG TY TNHH Đá HOA CươNG
300 4101524014 CôNG TY TNHH CHế TạO MáY HữU THàNH VN
301 4101613923 CôNG TY TNHH TổNG HợP GIANG NAM
302 4101618544 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HUYềN MINH ANH
303 4101616441 CôNG TY TNHH GIáO DụC TRầN SơN
304 4101620060 CôNG TY TNHH THàNH PHáT FURNITURE
305 1101930155 CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Đồ MộC VIệT NAM
306 4101619072 CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ DANH THUậN
307 4101553449 CôNG TY TNHH VI DIệU PHáP HàNH THIềN THị NạI QUY NHơN
308 4101562813 CôNG TY TNHH TM DV SX THáI BìNH DươNG
309 4101414759 CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ HướNG NAM
310 4101619379 CôNG TY TNHH VậN TảI MINH ĐứC
311 4101458509-001 Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Nam Luật- Chi nhánh Tây Sơn
312 4101469162 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THảO KIM
313 4101618801 CôNG TY TNHH BìNH NGô
314 4101622188 CôNG TY TNHH DU LịCH NúI Bà
315 4101621346 CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH NHơN TâN
316 4101620381 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN BìNH CHươNG NAM
317 4101623093 CôNG TY TNHH NHà ĐẹP ĐôNG DươNG
318 4101622999 CôNG TY TNHH KINH DOANH VIệT TRUNG
319 4101622043 CôNG TY TNHH LâM NGHIệP AN NHơN
320 4101621674 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN X-GAME
321 4101621988 CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHù Mỹ
322 4101620462 CôNG TY TNHH MTV Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG DT ARC
323 4101621441 CôNG TY TNHH VIêN NéN BìNH ĐịNH
324 4101621586 CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI HáO ĐứC
325 5901192338-001 CHI NHáNH CôNG TY LUậT TNHH MTV ĐặNG TRUNG
326 4101549308 CôNG TY TNHH THáI THịNH TRANS
327 4101620751 CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TâN VIệT ý
328 4101622068 CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN PSG
329 4101621730 CôNG TY TNHH MộC PHạM GIA
330 4101620529 CôNG TY Cổ PHầN LâM NGHIệP AN PHú
331 4101620832 CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI Vũ QUYếT
332 4101622526 CôNG TY TNHH CENTRAL REALTY
333 4101621106 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế HồNG PHúC
334 4101622639 CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN TIêN PHONG
335 4101622290 CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LINH CHươNG
336 4101621917 CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP PHúC LợI
337 4101620430 CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG TâN ĐạI PHáT
338 4101620550 CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG KIM QUY
339 4101620455 CôNG TY TNHH TRúC DũNG
340 4101622484 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHáCH SạN NGọC HảI
341 4101622822 CôNG TY TNHH GREENWIND
342 4101621064 CôNG TY TNHH XUấT KHẩU UNI NHơN HộI
343 3603636538-001 CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT TOàN THắNG LợI TạI BìNH ĐịNH
344 4101604414 CôNG TY TNHH XăNG DầU VĩNH LợI
345 4101622325 CôNG TY TNHH XâY DựNG THáI DươNG BìNH
346 4101621610 CôNG TY TNHH CENTER HOME
347 4101622420 CôNG TY TNHH NGUYêN TRUNG KIêN
348 4101622607 CôNG TY TNHH DịCH Vụ - XâY DựNG TIếN THịNH
349 4101621025 CôNG TY TNHH O SAUNA
350 4101621755 CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN AN KHANG
351 4101620913 CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN ĐạI HồNG PHáT
352 4101621508 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI NAM THôNG
353 4101338297 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Khoa
354 4101621226 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI TổNG HợP MINH PHú
355 4101621498 CôNG TY TNHH ĐặNG KIệT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,840
  • Tháng hiện tại50,045
  • Tổng lượt truy cập912,032
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với các dịch vụ công của ngành Thuế Bình Định?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây